Νέο Επιχειρείν

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, τα οποία εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιλέξιμες δαπάνες

  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις).

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης

Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α) τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ

β) τις δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

γ) τις δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ

δ) τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

ε) τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

ζ) τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

η) τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

θ) τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

ι) τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

ια) τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.

Ειδικά το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου υλοποιείται μέσω ταμείου συμμετοχών και λαμβάνει τις εξής μορφές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Α.Κ.:

α. ίδια κεφάλαια, ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης  επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία α) δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και γ) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων 2021-2027:

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης προσδιορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%

Τα μέγιστα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων ανά Περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις Μεγάλες επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο

70%

60% 50%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

70% 60%

50%

Κεντρική Μακεδονία

70% 60%

50%

Ήπειρος

70%

60% 50%
Δυτική Ελλάδα

70%

60% 50%

Θεσσαλία

70% 60%

50%

Ιόνια Νησιά

60% 50%

40%

Δυτική Μακεδονία

60%

50% 40%
Πελοπόννησος

60%

50% 40%

Κρήτη

60%

50%

40%

Στερεά Ελλάδα

60% 50%

40%

Νότιο Αιγαίο

50%

40%

30%

Αττική

35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

45% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

15% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2810333481 ή με e-mail στο [email protected]

Δείτε τα σχετικά αρχεία