Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Η συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, δημοτικές επιχειρήσεις κ.α.) κρίνεται πολλές φορές αναγκαία για την βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων στα πλαίσια προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)
  • Σχεδιασμός και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης φορέων και οργανισμών