Υπηρεσία έγκαιρης προειδοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η υπηρεσία έγκαιρης προειδοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να διαγνώσουν τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων τους και ξεπεράσουν εμπόδια, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και στην επίτευξη του επιθυμητού οικονομικού αποτελέσματος.

Η δυσλειτουργία μιας επιχείρησης μπορεί να οφείλεται σε οργανωτικά προβλήματα, σε θέματα κόστους παραγωγής, διάρθρωσης πωλήσεων, αδυναμίας εισόδου σε νέες αγορές, προσωπικού κ.α. Στόχος είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και η παροχή συμβουλών για την αναστροφή της πτωτικής πορείας της επιχείρησης έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες για αυτή συνέπειες.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια της υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης ΜΜΕ παρέχονται τα εξής:

  • Διαγνωστική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικής μελέτης
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της προτεινόμενων προτάσεων
  • Επαναξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, μέχρι ώτου αναστραφεί η πτωτική της πορεία.