Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για μια σειρά προτύπων. Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αναγνωρίζονται ως η βάση κάθε εταιρείας στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει τη συνεχή ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση. Συνεπώς, βάσει των αναγκών του πελάτη αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας όπως:

  • Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015)
  • Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2005 / HACCP)
  • Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015)
  • Προδιαγραφή υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008)
  • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή (AGRO 2)