Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης προϋποθέτει μεταξύ άλλων την υλοποίηση επενδύσεων. Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση καθώς μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο:

 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
 • Τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία.
 • Την ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες της «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και στο προφίλ της κάθε επιχείρησης.
 • Την προαξιολόγηση και βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου βάσει των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
 • Τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης/υπαγωγής.
 • Την παρακολούθηση της αίτησης χρηματοδότησης/υπαγωγής καθόλη τη διάρκεια αξιολόγησης του προγράμματος μέχρι και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
 • Την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης που επενδυτικού σχεδίου καθώς και την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων, ελέγχου και πληρωμών.
 • Την παρακολούθηση της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων βάσει των οδηγιών του εκάστοτε προγράμματος.