Εκπόνηση μελετών ιδιωτικού τομέα

Η εκπόνηση μιας μελέτης συμβάλλει μεταξύ άλλων στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και στο σωστό σχεδιασμό μίας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι για την εκπόνηση της λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται μια σειρά προβλέψεων βάσει επιμέρους παραμέτρων όπως είναι δυναμική του κλάδου δραστηριοποίησης της, ο υφιστάμενος ανταγωνισμός, οι προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης κ.α.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η «Αντίληψη- Συμβουλευτική Επιχειρήσεων», αναλαμβάνει την εκπόνηση μίας σειράς μελετών όπως:

  • Επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan)
  • Μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων (Investment valuation study)
  • Μελέτες σκοπιμότητας (Feasibility study)
  • Εκπόνηση σχεδίων μάρκετινγκ (Strategic marketing plan)
  • Μελέτες αναδιάρθρωσης δανείων
  • Μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking)
  • Κλαδικές μελέτες
  • Μελέτες αξιοποίησης περιουσίας