Υπηρεσίες

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης προϋποθέτει μεταξύ άλλων την υλοποίηση επενδύσεων. Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση καθώς μεταξύ […]

Περισσότερα

Εκπόνηση μελετών ιδιωτικού τομέα

Η εκπόνηση μιας μελέτης συμβάλλει μεταξύ άλλων στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και στο σωστό σχεδιασμό μίας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, […]

Περισσότερα

Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Η συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, δημοτικές επιχειρήσεις κ.α.) κρίνεται πολλές φορές αναγκαία […]

Περισσότερα

Υπηρεσία έγκαιρης προειδοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η υπηρεσία έγκαιρης προειδοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να διαγνώσουν τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων τους […]

Περισσότερα

Διαχείριση δανείων

Η τραπεζική χρηματοδότηση αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη προϋποθέση για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Λόγω λανθασμένων επιλογών ή και απρόβλεπτων […]

Περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για μια σειρά προτύπων. Τα συστήματα διαχείρισης […]

Περισσότερα