Διαχείριση δανείων

Η τραπεζική χρηματοδότηση αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη προϋποθέση για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Λόγω λανθασμένων επιλογών ή και απρόβλεπτων αλλαγών στο περιβάλλον δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης, ο τραπεζικός δανεισμός ενδέχεται να αποτελέσει τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η «Αντίληψη – Συμβουλευτική επιχειρήσεων» αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την χορήγηση δανείου
  • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών αναδιάρθρωσης δανείων
  • Την επαναδιαπραγμάτευση του επιτοκίου δανεισμού
  • Την επαναδιαπραγμάτευση της περιόδου χάριτος
  • Την επαναδιαπραγμάτευση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου
  • Την υποβολή αιτήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)