Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ημερομηνία Έναρξης:

21/10/2020

Ημερομηνία Λήξης:

23/11/2020

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε δημοσίευση της Πρόσκλησης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αιγαίου που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης). Καλύπτεται Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 30.000,00€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ και χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

 • Δικαιούχοι κατηγορίας Α (Δευτερογενής Τομέας – Χονδρικό Εμπόριο): 10% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής Τομέας – Τουρισμός / Υπηρεσίες / Εστίαση): 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας – Εμπόριο): 50% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης

Εφόσον για μια κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

 1. Ανώνυμη Εταιρία,
 2. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 3. Ομόρρυθμη Εταιρία,
 4. Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 5. Ι.Κ.Ε,
 6. Ατομική Επιχείρηση,
 7. Ν.Ε.Π.Α.,
 8. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 9. Συνεταιρισμός
 10. Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 11. Κοινωνία αστικού δικαίου
 12. Αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών
 13. Συμβολαιογραφικές εταιρείες του Π.Δ. 284/1993

Δείτε τα σχετικά αρχεία