Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή/και digital Marketing)

Ημερομηνία Έναρξης:

17/03/2020

Ημερομηνία Λήξης:

11/09/2020

Στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός– Φύση– Πολιτισμός

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό/ βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές κρατήσεις
 • Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι προτεινόμενες δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.1 Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α.)

1.2 Εξυπηρετητές (Servers)

1.3 Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)

1.4 Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)

1.5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 «Εξοπλισμός» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 1.1 και 1.5, όπου το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου είναι 40% για κάθε κατηγορία δαπάνης).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

2.1 Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων

2.2 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.

2.3 Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)

2.4 Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)

2.5 Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)

2.6 Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)

2.7 Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών

2.8 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες

2.9 Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)

2.10 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών

2.11 Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)

2.12 Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)

2.13 Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης

2.14 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) (έως 2.500€)

2.15 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) (έως 4.000€)

2.16 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.,

2.17 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)

2.18 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής).

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 «Λογισμικό» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 2.14 και 2.15, όπου ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα όρια).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)

3.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

Περιλαμβάνονται:

 • Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών
 • Συστήματα ελέγχου χώρου
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης

Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

3.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος).

Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος).

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 «Συστήματα αυτοματισμού» μπορεί να κυμαίνεται από 0%έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

4.2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο

4.3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

4.4 Παρουσία στα Social media

4.5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

4.6 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή (έως 3.000€)

4.7 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

4.8 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (έως 2.000€)

4.9 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

4.10 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 2.500€)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 4 «Υπηρεσίες» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 4.6, 4.8 και 4.10, όπου ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα όρια).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, δηλαδή η 13/3/2020. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Προϋπολογισμός έργων

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τη παρούσας πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.570.000 € και η συνολική Δημόσια Δαπάνη σε 2.500.000 €.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 50.000€.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 10.000 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί

Ένταση ενίσχυσης (Ποσοστό επιχορήγησης)

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανώντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 70%.

Χρονοδιάγραμμα δράσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής προτάσεων

 • από 17/3/2020 έως 11/9/2020

 

Δείτε τα σχετικά αρχεία