Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Ημερομηνία Έναρξης:

16/06/2021

Ημερομηνία Λήξης:

30/07/2021

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».
  • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
  • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

  • Επιχορήγηση 2.000 ευρώ με Έσοδα 0 =< 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση 1.500 ευρώ με Έσοδα 000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση 1.000 ευρώ με Έσοδα 000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση 500 ευρώ με Έσοδα 000 < 1/1/2019 – 31/12/2019

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Περίοδος υποβολής

από 16/6/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 12:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Δείτε τα σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document
6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ pdf Document