Πρόσκληση – Τοπικό Πρόγραμμα CCLD/LEADER Ηρακλείου – Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Ηρακλείου

Ημερομηνία Έναρξης:

06/08/2021

Ημερομηνία Λήξης:

01/12/2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ηρακλείου (αλιευτικές ζώνες), η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί: α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου (αλιευτικές ζώνες), όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αρ. 1131/27.07.2021 αναλυτική πρόσκληση. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 856.779,00€ για τις παρακάτω δράσεις:

Κατηγορία πράξης / Άρθ. Καν. (ΕΕ) 508/2014 Καθεστώς Ενίσχυσης Ποσοστό ενίσχυσης Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη
Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα
1.Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς (άρθ. 32,Καν.(ΕΕ)508/2014)

2. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθ. 41.1, Καν.(ΕΕ)508/2014)

Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 32 ή 41, 63 & 95//Ποσoστό Ενίσχυσης έως 50%//Επικράτεια έως 50% 60.000 €
Καν.(ΕΕ) 508/2014, 60.000€ άρθρ. 32 ή 41, 63 &95, παραρτ. I // Πράξεις σχετικές με παράκτια αλιεία έως 80%
3.Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθ. 69,Καν.(ΕΕ) 508/2014) Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 69, 63 & 95//Ποσoστό  ενίσχυσης έως 50%//Επικράτεια έως 50% 150.000 €
Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)
1.Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου της εστίασης και των υπηρεσιών (άρθ. 63, Καν.(ΕΕ) 508/2014) Καν.(ΕΕ) 1407/2013//Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 63 & 95//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 50%//Επικράτεια (μέγιστη δημ. δαπάνη 200.000€) έως 50% 646.779,00€
  Γενικό Σύνολο 856.779,00€

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΑ και ΙΒ “Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας” της αναλυτικής πρόσκλησης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.g) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 15.00

Δείτε τα σχετικά αρχεία