2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) επενδυτικών σχεδίων δημόσιας δαπάνης 19.408.291,56 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια διαμορφώνονται σε χίλια εννιακόσια ογδόντα ένα (1.981). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 80.224.398,61 ευρώ.

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …