Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη εκδόθηκε η απόφαση ένταξης 290 πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» συνολικού π/υ 3.182.075,22 €.

Παράλληλα εκδόθηκαν οι αποφάσεις Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης». Οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται, σύμφωνα με την παράγραφο 9.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης των αποφάσεων. Η υποβολή του αιτήματος ένστασης γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αίτηση Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.

Για τα επενδυτικά σχέδια που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των 40 βαθμών και δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσει Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης, μετά από τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης με αύξηση του προϋπολογισμού της.

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΒΑΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …