Έγκριση Οδηγού (Προγράμματος) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 9 του νόμου 4399/2016 (Α΄117) ενέκρινε την νέα έκδοση Οδηγού (Προγράμματος) Ελέγχου Επενδύσεων (Ο.Π.Ε.Ε.) «ο οποίος εξειδικεύει τη μέθοδο και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιμη αντιμετώπιση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων».

Η έκδοση του Ο.Π.Ε.Ε. εντάσσεται στη διαρκή και συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου τόσο οι φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων όσο και οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων αυτών θα γνωρίζουν με ασφάλεια το περιεχόμενο και τις διαδικασίες αξιολόγησης, υλοποίησης, ελέγχου, χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων για τις ενισχυόμενες επενδύσεις.

Ο Ο.Π.Ε.Ε. αφορά στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί και θα υπαχθούν στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και καλύπτει όλες τις πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν αναλόγως του είδους της επένδυσης, το μέγεθος και της νομικής μορφής της επιχείρησης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επενδυτικού σχεδίου π.χ. ιδία συμμετοχή (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών κ.λπ.), δανεισμός επιχείρησης (τραπεζικό ή ομολογιακό δάνειο κλπ.), προμήθεια εξοπλισμού από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού, δυνατότητα ιδιοκατασκευής, κ.λπ.

Ο Ο.Π.Ε.Ε., πρέπει να εφαρμόζεται απ΄ όλα τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες και σ΄ όλα τα επενδυτικά σχέδια ανεξαρτήτως του Φορέα Υπαγωγής (Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών), κατά την τόσο σημαντική, για τα καθεστώτα παροχής Κρατικών Ενισχύσεων, ελεγκτική διαδικασία.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …