Παράταση υποβολής προτάσεων για «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, ανακοινώνει την τροποποίηση, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020) για τα Τοπικά Προγράμματα:

1) CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ). Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.32

2) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου. Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.16.

Με αποφάσεις των Επιτροπών Διαχείρισης των Τοπικών Προγραμμάτων τροποποιείται η παράγραφος 5.2 των προσκλήσεων με κωδ. 63.1 – CLLD.32 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3942) και κωδ. 63.1 – CLLD.16 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3994) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ είναι πλέον η Πέμπτη 30/04/2020 και ώρα 16:00. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα καταθέσει στο Πρωτόκολλο του ΕΦ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …