1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε η 1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίασης – Εκπαίδευση” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175)  Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 46.026.168,64 ευρώ.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης με τα επιλέξιμα /μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια καθώς και με τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης/απόρριψης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι), των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) (όλοι οι κλάδοι), της Περιφέρειας Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης) και των Περιφερειών σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Κρήτη) (κλάδος Εκπαίδευσης) της Δράσης “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση” του ΕΠΑνΕΚ.

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 27.03.2020

1ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 27.03.2020

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …