Περίληψη του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ

Η περίληψη περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, όπως είναι το πλαίσιο στο οποίο σχεδιάστηκε, οι άξονες επενδύσεων, ενδεικτικές Δράσεις καθώς και ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες απλοποίησης των διαδικασιών που θα το χαρακτηρίζει.

Στο επίκεντρο της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής είναι η αναβάθμιση, διεύρυνση και στροφή της παραγωγικής βάσης σε περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες, η μεγέθυνση του τομέα της μεταποίησης, η διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές καθώς και υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ελληνικών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς προκλήσεις και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
  • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
  • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
  • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
  • Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Διάβασε τη Σύνοψη Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 του ΕΣΠΑ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …