Παράταση υλοποίησης έργων για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

Δημοσιεύθηκε η Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» προκειμένου να αποσαφηνιστούν σημεία της Πρόσκλησης για απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης δαπανών από πλευράς ΕΦ για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων.  Μεταξύ των ανωτέρω αλλαγών αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης,  από τους 12 που ήταν ως τώρα.

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …