1η Διαβούλευση ΕΠ “Κρήτη” 2021-2027

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)  «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, αξιοποιώντας πόρους των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+) επιδιώκει την Ποιοτική Ανάπτυξη, την Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Κοινωνική Συνοχή στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει μία σειρά ενεργειών οι οποίες  αφορούν στην:

  • ενημέρωση των φορέων, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, αλλά και των πολιτών, σχετικά με το πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος,
  • ενεργή συνεισφορά τους στο διάλογο για τη διαμόρφωση των βασικών προτεραιοτήτων και δράσεων που θα υιοθετηθούν, υπό το πρίσμα των Πέντε (5) Στρατηγικών Στόχων της  νέας Πολιτικής Συνοχής 2021-2027.

Έναρξη διαβούλευσης : Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη διαβούλευσης : Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

>>> Διαβάστε το έγγραφο Concept Note του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2021-2027

>>> Συμπληρώστε και υποβάλετε το  παρόν Ερωτηματολόγιο

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …