Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών: α) στην περιοχή της Μεσαράς και β) στο Νομό Ηρακλείου (ζώνες αλιείας)

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από δυνητικούς δικαιούχους και μελετητικά γραφεία αποφάσισαν:

1) Τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφ. «1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 26/11/2021 & ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1126/26-07 2021 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1377/30-08-2021 1η τροποποίηση.

2) Τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφ. «1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 1/12/2021 & ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1131/27-07-2021 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1380/30-08-2021 1η τροποποίηση.

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …