4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Δημοσιεύτηκε η 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, με τα βασικά σημεία της εν λόγω τροποποίησης να είναι τα ακόλουθα:

  • Οι δαπάνες που καταχωρούνται στο επενδυτικό σχέδιο δύναται να μεταβληθούν / διαφοροποιηθούν ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο εντός της ίδιας υποκατηγορίας δαπανών. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των υποκατηγοριών δαπανών (βλ. σχετικά κεφ.10.5 Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας).
  • Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν έως πέντε προμηθευτές της επιλογής της.
  • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.
  • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται αποκλειστικά τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως:  Αλλαγές δαπανών με νέες εφόσον ικανοποιούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης, β) εντάσσονται στην ίδια υποκατηγορία δαπανών και γ) δεν επιφέρουν αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της υποκατηγορίας δαπανών.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …