Παράταση του χρόνου υλοποίησης για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» στους 18 μήνες και στους 24 μήνες αντιστοίχως, από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων ένταξης.  Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται πρόσθετες αλλαγές με σκοπό την απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, την  πιστοποίηση δαπανών από πλευράς ΕΦ, για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων.

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …