2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» συνολικού π/υ 12.117.832 € που περιλαμβάνει συνολικά 1.109 επενδύσεις.

Παράλληλα εκδόθηκε η απόφαση Κατάταξης – Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης». Οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται, σύμφωνα με την παράγραφο 9.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης των αποφάσεων. Η υποβολή του αιτήματος ένστασης γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αίτηση Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …