Ανακοίνωση για την πορεία αξιολόγησης της Δράσης 3.c.4: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Σε συνέχεια της από 27-11-2020 ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης 3.c.4: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», που χρηματοδοτείται από  το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 με προϋπολογισμό 60.000.000 ευρώ σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

1.Υποβλήθηκαν 10.929 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 274.308.268,09 € και συνολικής αιτούμενης επιχορήγησης 274.197.301,35 €

2.Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα αντικειμενικά  κριτήρια, τα οποία  περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση.

3.Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα εκδοθούν οι παρακάτω 3 πίνακες:

-Πίνακας κατάταξης των εγκεκριμένων προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων.

-Πίνακας κατάταξης των μη ενισχυόμενων προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

-Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με σχετική τεκμηρίωση.

4.Η απόφαση ένταξης, η οποία  αποτελεί  και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης στις επιχειρήσεις, θα εκδοθεί μέχρι την 5η Μαρτίου 2021.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …