Αποτελέσματα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

Δημοσιεύτηκε ο Πίνακας Κατάταξης – Απορρίψεων των Αιτήσεων Χρηματοδότησης της δράσης 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Ειδικότερα, ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει:

Την κατάταξη με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (2.377) εγκεκριμένων προς ενίσχυση Αιτήσεων Χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 60.012.436,03 €, της Δράσης 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», του Ε.Π «Κρήτη» 2014 – 2020, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Την απόρριψη πεντακοσίων πενήντα επτά (557) μη παραδεκτών Αιτήσεων Χρηματοδότησης με σχετική τεκμηρίωση (περιλαμβάνονται οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων), συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 14.175.188,60€, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Την απόρριψη (μη ενίσχυση) επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (7.995) Αιτήσεων Χρηματοδότησης, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 199.965.078,68€, που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη έκδοσης της Απόφαση Έγκρισης του Πίνακα Κατάταξης – Απορρίψεων και της σχετικής Απόφαση Ένταξης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.5 Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …