1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό» για τις Περιφέρειες Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον επτακοσίων τριάντα εννέα (739) πράξεων της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.480.547,20 ευρώ, καθώς και διακοσίων ογδόντα πέντε (285) πράξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνολική δημοσία δαπάνη 1.339.750,82 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα ανέρχονται σε 1.619 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 7.601.623,64 ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – e-ΛΙΑΝΙΚΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …