Επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση δημοσίου σε ποσοστό 80%

Ξεκινάει την  Τετάρτη 03/06/2020  η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με στόχο να παρέχει εγγυήσεις  σε επιχειρήσεις για δάνεια  κεφαλαίου κίνησης  το  ύψος των  όποιων αναμένεται μαζί με τη μόχλευση των τραπεζών να ξεπεράσει  τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες από τις 12 το μεσημέρι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Συμμετοχή  στο  Ταμείο Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν  δεκατρείς τράπεζες  στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και συγκεκριμένα οι : Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε δανείου δεν  θα μπορεί να υπερβαίνει:

ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του),

ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …