Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων (προδημοσίευση)

Στόχος της δράσης

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.

β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 179.681.250,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται  ως εξής:

α) Ποσό 89.840.625,00 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών με τον περιορισμό ότι οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) αναγνωρίζονται και λειτουργούν υπό την σκέπη φορέων αναγνωρισμένων ως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς.

β) Ποσό 89.840.625,00 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικά πρόσωπα

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1) όπως ισχύουν κάθε φορά:

α) Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να

εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)

ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης (υπό προϋποθέσεις)

στ) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης.

ζ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

η) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.α.

θ) Δαπάνες που σχετίζονται με τη γη (αγορά γης) εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

γ) Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

δ) Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

ε) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης – Ένταση ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος

επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες

500.000 ευρώ 7.500.000 ευρώ
Μεγάλες

2.000.000 ευρώ

12.500.000 ευρώ

 

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Καθορισμός έντασης περιφερειακών ενισχύσεων, ανά Περιφέρεια

Περιφέρειες

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

Βόρειο Αιγαίο

45% 55% 55%

Κρήτη

40% 50% 55%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

45% 55%

55%

Κεντρική Μακεδονία 45% 55%

55%

Δυτική Μακεδονία 40% 50%

55%

Ήπειρος

45% 55% 55%

Θεσσαλία

45% 55% 55%

Ιόνια Νησιά

40% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 45% 55%

55%

Στερεά Ελλάδα

40% 50%

55%

Πελοπόννησο 40% 50%

55%

Νότιο Αιγαίο

30% 40% 50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25% 35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25%

35%

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δραστηριότητες

 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή οίνου από σταφύλια
 • Ζυθοποιία
 • Παραγωγή παγωτών
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
 • Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 • Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 • Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 • Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού

Εδώ μπορείτε να δείτε τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …