Πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό λογιστή και κατάλληλης ειδικότητας μηχανικών, χωρίς έλεγχο από ΚΟΕ/ΠΟΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67), οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 4399/16 (όλα τα καθεστώτα) και 3908/11 δύνανται να συνυποβάλλουν με το αίτημα ελέγχου υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό και άλλης κατά περίπτωση επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο.

Για τα επενδυτικά σχέδια που οι φορείς τους επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα, δεν θα απαιτείται η καταβολή παραβόλου και μετά από το σχετικό έλεγχο πληρότητας του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής των Αναπτυξιακών νόμων, θα εκδίδεται η σχετική απόφαση πιστοποίησης και θα χορηγείται η κατά περίπτωση δικαιούμενη ενίσχυση χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από ΚΟΕ/ΠΟΕ. Η 51362/14-5-2019 Υπουργική απόφαση (Β΄ 1807) καθορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ_240519

ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ_240519

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΕΚΘΕΣΗΣ_ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ_ΔΕΚ_2019

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …