Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» για το έτος 2021 με συμμετοχή της νήσου Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σας ανακοινώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από το ν.4551/2018, όπως ισχύει, μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» με βάση την αρ.πρωτ.4113.80-02/608 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 122, 30-03-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

O προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται για το έτος 2021 στο συνολικό ποσό των 40.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και προέρχεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ).

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του Εμπορίου, της Μεταποίησης, των Καταλυμάτων και Εστίασης καθώς και των Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της δράσης πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά το οποίο τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα παραστατικά (φορτωτική, τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, συγκεντρωτική καρτέλα μεταφοράς εμπορευμάτων, ναύλος ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων της επιχείρησης).

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει για τις δαπάνες του έτους 2021 δύο αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση αποτυπώνονται ως εξής.

Φάσεις Χρηματοδότησης Περίοδοι επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση
1η 1-1-2021 έως 30-6-2021
2η 1-7-2021 έως 31-12-2021

 

Σημειώνεται ότι για κάθε φάση χρηματοδότησης υποβάλλονται τα παραστατικά δαπανών της συγκεκριμένης περιόδου.

ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …