Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων CLLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΤΘΑ)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.16, Αρ. πρωτ: 1683/29-10-21).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/99) κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 14. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της πρόσκλησης. Η προσφυγή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ – www.ependyseis.gr) εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018).

Το αναλυτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Επιπλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα σχετικά έντυπα αυτής («Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης», «Φύλλο Αξιολόγησης των Προτάσεων ανά Ομάδα Κριτηρίων»), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων θεωρούνται προσωρινοί και θα οριστικοποιηθούν μετά την εξέταση τυχόν προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη την οριστικοποιημένη βαθμολογική κατάταξη των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων της πρόσκλησης.

CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …