Σημαντική Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Στις 24/02/2021 δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η υπ. αριθμ. ΑΠ 1245/Β2/115/23-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΘ746ΜΤΛΡ-Ρ3Γ) Απόφαση με θέμα «Έκτη (6η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ).»

Τα κυριότερα σημεία που τροποποιούνται είναι τα εξής:

  • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στην παρούσα Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επενδυτικών έργων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.
  • Καταργείται η υποχρέωση υποβολής αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου εντός 18μηνών μετά την έκδοση της απόφαση ένταξης.
  • Καταργείται το ελάχιστο όριο υποβολής ενδιάμεσου ελέγχου (30% ή / και 20% μετά από περικοπές)

6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …